• Germany

Mỹ phẩm ở Đức.

Khi mình còn ở Việt Nam thì rất gà mờ về vụ mỹ phẩm. Nhưng sang tới Đức thì mình hiện đã xây dựng được vốn kiến thức nhất định […]