• Germany

Phỏng vấn giảng viên Đức

Trong lớp học Văn hóa, mình được phân đi dự giờ một buổi học của sinh viên ngành Đức ngữ (Germanistik). Sau khi ngồi dự giờ mình đã phỏng vấn […]